Kotły typu "ECO 5 PEL" to nowa generacja kotłów o wysokim europejskim standardzie z automatycznym podawaniem paliwa. Wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych w układzie komory spalania i wymiennika ciepła powoduje efektywne i ekologiczne spalanie zgodne z wymaganiami EN 303-5 i ECODESIGNU. Obsługa kotła jest prosta i nieuciążliwa ze względu na zastosowanie automatycznego i nowoczesnego algorytmu sterowania systemem podawania paliwa, co umożliwia m. in. uzyskanie temperatury wody wylotowej wg potrzeb.

Kotły typu "ECO 5 PEL":
- Są kotłami niskotemperaturowymi systemu otwartego i nie podlegają warunkom dozoru technicznego.
- Należy zabezpieczyć wyłącznie wg PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.
- W standardowym wykonaniu nie są przystosowane do zabezpieczeń w układzie zamkniętym z przeponowymi naczyniami wzbiorczymi.

Instrukcja Obsługi Kotła ECO 5 PEL - kliknij link aby pobrać na dysk.

Spełniają wymagania:
- Dyrektyw UE w zakresie bezpieczeństwa wyrobu potwierdzone deklaracją zgodności i oznaczone znakiem "CE".
- Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28.04.2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.
- Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27.04.2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe.
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 01.08.2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. (Dz. U. poz. 1690) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2019 poz. 363, Dz.U. 2019 poz. 2549)

Dodatkowe informacje: grubość blachy 6mm

Montaż kotła

Do montażu kotła nie są wymaga specjalne narzędzia. Wystarczą typowe narzędzia ślusarskie i do instalacji hydraulicznych. Przed montażem kotła zaleca się przeprowadzenie próby ciśnieniowej szczelności kotła. Wartości ciśnienia próby wodnej podaje tabela nr 3.

Przed przystąpieniem do podłączenia kotła do instalacji grzewczej, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi oraz sprawdzić czy wszystkie podzespoły są sprawne, a kocioł posiada kompletne wyposażenie i jest zgodny ze specyfikacją dostawy. Kotły typu „ECO 5 PEL” powinny być zamontowane zgodnie z DTR kotła, projektem kotłowni, wymaganiami w zakresie wentylacji i odprowadzenia spalin oraz jakości wody zasilającej kotły.

Ze względów bezpieczeństwa wszystkie instalacje kotła powinny być wykonane ze szczególną starannością przy wykorzystaniu aktualnego stanu wiedzy i techniki zgodnie z uznana praktyką inżynierską. Kocioł należy zabezpieczyć wyłącznie wg PN-91/B-02413.

Czyszczenie i konserwacja kotła

Kocioł wymaga okresowego czyszczenia i konserwacji. Szczególnie ważne ze względu na właściwą eksploatację i efektywność spalania jest systematyczne czyszczenie kotła, szczególnie kanałów dymnych i czopucha. Dokładne czyszczenie kotła należy przeprowadzać, w miarę potrzeb (szacunkowo co 7-10 dni) w zależności od stopnia zanieczyszczenia powierzchni kotła. W trakcie czyszczenia używać lamp przenośnych na napięcie nie większe niż 24V lub latarek bateryjnych.

Staranne czyszczenie ma zasadniczy wpływ na poprawną pracę, zachowanie dobrego ciągu i sprawności, oszczędne zużycie paliwa oraz żywotność kotła.

Grubość warstwy zanieczyszczeń (pył, popiół, sadza) na poziomych kanałach nie powinna przekraczać ok. 2 mm. Dla ich usunięcia należy odkręcić lub otworzyć pokrywy-drzwiczki wszystkich włazów. W celu czyszczenia i konserwacji należy wyjąć płytę dopalającą. Przed wyjęciem odczekać pewien czas, aby płyta wystygła.

Jeżeli w palenisku znajdują się elementy ceramiczne to należy zachować szczególną ostrożność przy czyszczeniu, aby ich nie uszkodzić. Przed czyszczeniem również odczekać pewien czas, aby kształtki wystygły. Czyszczenie rozpocząć od wymiennika kanałowego. Gracą oczyścić kanały konwekcyjne z coraz niższych poziomów oraz komorę paleniskową i popielnik. Osady sadzy i popiołu lotnego należy usunąć na zewnątrz kotła przez otwory wyczystki i włazów. Należy również okresowo czyścić wentylator i sterownik kotła nie dopuszczając do gromadzenia się kurzu i popiołu na tych elementach. Wykonać przegląd i konserwacje palnika wg jego instrukcji obsługi (DTR).

Po zakończonym sezonie grzewczym nie należy spuszczać wody z kotła, natomiast dokładnie oczyścić palenisko i kanały spalinowe wymiennika. Dokonać przeglądu technicznego całego kotła i palnika. W przypadku stwierdzenia usterek dokonać naprawy lub wymienić elementy uszkodzone na nowe (drzwiczki, pokrywy, kształtki ceramiczne, uszczelki, rękojeści itp.) Przy prawidłowej eksploatacji po sezonie grzewczym może zajść konieczność usunięcia jedynie drobnych usterek.

Typowe czynności czyszczenia i konserwacji komory paleniskowej związane z procesem eksploatacji nie wymagają wejścia do wewnątrz kotła, na kocioł oraz na niebezpieczne wysokości. Czynności obsługi związane z eksploatacją i czyszczeniem kotłów należy wykonywać stojąc na posadzce za pomocą narzędzi (graca, hak, wycior, szczotka, itp).

Przed wykonaniem prac związanych z czyszczeniem i konserwacją kotła należy wyłączyć kocioł z eksploatacji, wystudzić i przewietrzyć komorę paleniskową.

Zaleca się zbadać stężenie tlenku węgla przy pomocy specjalistycznego miernika oraz upewnieniu się, że stężenie nie zagraża życiu i zdrowiu osoby obsługującej.

Czopuch oczyścić poprzez górną wyczystkę, zrzucając zanieczyszczenia do komina, a następnie usunąć je przez dolną wyczystkę. Przy przedłużonych czopuchach lub o innej konfiguracji, do czyszczenia winien być wykonany dodatkowy otwór wyczystny

Wszelkie czynności serwisowe w zakresie regulacji, konserwacji, napraw, czyszczenia, itp. należy wykonać przy wyłączonym urządzeniu podczas postoju i wyjęciu wtyczki z gniazda oraz wychłodzonym kotle do bezpiecznej temperatury. Do obsługi używać środki ochronny indywidualnej -rękawic ochronnych, okularów, nakrycia głowy, itd.

Ochrona środowiska - recykling

Kocioł został wykonany z materiałów neutralnych dla środowiska. Po wyeksploatowaniu i zużyciu kotła należy dokonać demontażu i kasacji. Demontaż poszczególnych elementów kotła z uwagi na prostotę jego konstrukcji nie wymaga specjalnego opisu. Zużyte części metalowe należy złomować. Pozostałe części składować zgodnie z wymaganiami w tym zakresie, a następnie przekazać do punktów zajmujących się ich utylizacją.

Podajnik jest integralną częścią kotła centralnego ogrzewania z automatycznym dozowaniem paliwa typu eko groszek, miał itd. Paliwo za pomocą ślimaka podawane jest z zasobnika (kosza) do palnika. Spalanie następuje w specjalistycznym opatentowanym palenisku piątej generacji. Do napędu ślimaka służy motoreduktor składający się z silnika oraz reduktora.

Podajnik SV200

  • - system równomiernego oraz bezciśnieniowego rozprowadzania powietrza w komorze spalania
  • - system przepustnic powietrznych oraz wymuszonego obiegu powietrza dookoła paleniska zapewniające podgrzewanie powietrza
  • - zamknięta komora spalania z powietrzem pierwotnym oraz wtórnym
  • - najnowsze rozwiązanie ślimaka zapobiegające kruszeniu opału oraz mniejsze obciążenie siły przesuwu
  • - rodzaj paliw: pellet
  • - bardzo wysoka wydajność
  • - piąta klasa energetyczna
  • - markowy motoreduktor z biegiem wstecznym

Charakterystyka techniczna kotłów typu ECO 5 PEL

Typ kotła " ECO 5 PEL"

EKO PEL 10

EKO PEL 15

EKO PEL 24

EKO PEL 38

Znamionowa moc cieplna

kW

10

15

24

38

Znamionowa ilość spalin

g/s

6,4

9,7

14,1

22,4

Znamionowa temp. spalin

°C

122

107

126

138

Minimalna moc cieplna

kW

2,7

4,0

6,3

11,2

Minimalna ilość spalin

g/s

2,6

3,0

4,2

11

Minimalna temp. spalin

°C

59

56

69

74

Opory przepływu wody Dt =20

mbar

0,17

0,4

1,0

2,5

Opory przepływu wody Dt =10

mbar

0,68

1,6

4,0

10

Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia

m2

40 ÷ 100

100 ÷ 150

150 ÷ 240

240 ÷ 380

Pojemność wodna

l

56

81

93

144

Zużycie paliwa-max

kg/h

2,26

3,27

5,4

8,2

Ciąg kominowy

mbar

0,17

0,18

0,15

24

Masa zestawu

kg

165

305

365

Sprawność cieplna

%

88,7

88,7

88,8

82

Ciśnienie robocze

bar

1,2* (1,5; 2,0; 2,5)

Ciśnienie próby wodnej

bar

2,5* (3,0; 3,5; 4,0)

Masa paliwa w zasobniku

kg

50

90

90

150

Max. temperatura robocza

°C

95

Min. temperatura powrotu

°C

55

Min. temp. wody kotłowej

°C

10

Wymiary

gabarytowe

szer. kotła

mm

400

460

500

620

szer. zestawu

mm

1000

1070

1120

1220

głębokość

mm

520

520

620

655

wysokość

mm

945

1265

1335

1545

czopuch

mm

Ø 130

Ø 160

króćce wodne instalacji c.o.

mm

DN32

Zasilanie elektryczne 230V/50Hz

A/ W

0,24/55

0,5/115

0,48/111

Pobór mocy elektrycznej (100% mocy)**

W

55

50

60

186

Pobór mocy elektrycznej (30% mocy)

W

22

18

23

77

Pobór mocy elektrycznej (czuwanie)

W

3

3

3

3

* – ciśnienie standardowe
** – moc wstanie gotowości eksploatacyjnej